شنبه 17 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

نهمین الگوی کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت

کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت در زمینه تحقق و ضمانت های اجرا در تاریخ 21 و 22 خرداد 1399 در دانشگاه تهران برگزار می شود.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع « الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: زمینه‌های تحقق و ضمانت‌های اجرا » در بهار 1399 با مشارکت دانشگاه تهران برگزار نماید.

در این کنفرانس با بهرهگیری از تجارب جهـانی و درس آموختـه های اجـرای اسـناد پیشین کشور و بررسی روشهای نوین و روزآمد اجرا و پایش سیاستها و برنامه های رایـج توسـعه، الزامـات، بایسته ها و دشواری های پیاده سازی الگو بررسی خواهد شد و راهکارهای تبدیل الگو به گفتمان و عزم ملـی و مشارکت همگانی در فرآیند تحقق و نظام پایش و نظارت بر حسن اجرای آن مورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار خواهد گرفت.


تاریخ انتشار : 1398/08/08
کد : 51
تعداد بازدید: 141

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601