شنبه 9 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

هر دارویی که کشور نیاز دارد با تلاش یک ساله محققان تامین می‌شود

به توان دانشی فناوران کشور اعتماد کنید. آنها می‌توانند تک تک داروهای مورد نیاز نظام بهداشت و درمان کشور را یک ساله تولید کنند.

مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلام این مطلب درباره توان تولید داروهای مورد نیاز کشور توسط متخصصان، گفت: دارویـی نیسـت کـه در مـدت یـک سـال در کشـور تولیـد نشـود. این موضوع با ساخت داروی کرونا به اثبات رسیده است.

وی افزود: فناوران کشور در حوزه ساخت و تولید انواع داروهای زیستی توانمندی بالایی دارند و این توان بالا در روزهای تحریم که واردات دارو به کشور ممنوع بود، ایران را از بروز بحران های دارویی و درمانی نجات داد.

به گفته قانعی، دارو و تجهیزات مورد نیاز درمان کرونا را هم با وجود همه تحریم‌های جهانی توسط متخصصان و فناوران داخلی تامین کردیم و در این زمینه هیچ وابستگی به دیگر کشورها نداشتیم.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه تاکید کرد: حاشیه سود صنعت دارو بسیار بالا است؛ اما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را برای سرمایه‌گذاران به خوبی جا بیندازیم. البته در چند سال اخیر که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به حوزه حمایت از تولیدات این حوزه ورود کرده‌اند، وضعیت سرمایه‌گذاری در این صنعت بهتر شده است.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: پیچیدگــی و دانــش فنــی بــالا در بخـش دارو باعـث شـده کـه سـرمایه‌گـذاران در دنیـا کمتـر بـه ایـن حـوزه توجـه کننـد.

وی همچنین بیان کرد: صنعت دارو یکی از حوزه‌هایی است که در شرایط بروز بحران‌های جهانی کمترین خسارت‌ها را تجربه کرده است. این حوزه یکی از صنایع راهبردی کشورها است و توسعه آن را یکی از اولویت‌های خود تلقی کرده‌اند.

تاریخ انتشار : 1399/10/27
کد : 20180
تعداد بازدید: 147