جمعه 8 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جایزه­‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
تسهیلات نظام وظیفه
اختراعات
استمرار،تمدید یا ارتقا سطح تسهیلات دانشجویی
پژوهانه انجام پروژه ها
تسهیلات استعدادهای هنری
تسهیلات دانشجویی
کمک هزینه مسافرت علمی
محققان و اساتید برجسته
ودیعه مسکن