سامانه مدیریت امور نخبگان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
کارگروه پیمان و ضوابط فنی استان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بسمه تعالی


به استحضار می رساند براساس مصوبه کارگروه پیمان و ضوابط فنی استان مورخ 96/9/28 مقرر گردید برای آن دسته شرکت هایی که افراد نخبه در آن عضو هستند یا توسط نخبگان تشکیل شده باشند به ازای داشتن اشخاص نخبه در لیست افراد امتیاز آور شرکت، سه امتیاز مازاد به امتیازات عوامل فنی اضافه گردد.